Rahim Ekiz (1955-1987)

Rahim Ekiz Kağıt Renkli kalem (14x19 cm)